The Houston Design Center, 7026 Old Katy Road.Ste 165 - Houston, TX 77024 - Tel 713-869-9511